25/09/2023

ความรู้

รวมทักษะ ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่วาจะเป็นภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษา ที่เกี่ยวกับคนเชียงตุง คนไทใหญ่ ไทขืน รัฐฉาน ประเทศพม่า

ในตอนที่ผ่านมาเราได้รู้จักกับรูปประโยคคำถามในลักษณะคำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ หรือคำถามที่ลงท้ายด้วยคำว่า လား ลา แล้ว ในเนื้อหานี้ เรามาดูเกี่ยวกับรูปแบบประโยคคำถามที่ลงท้ายด้วย လဲ แล เราเรียกประโยคคำถามลักษณะนี้ว่า ประโยคคำถามเนื้อความ หรือคำถามที่ต้องการคำตอบในลักษณะรายละเอียด ลักษณะคำถามประเภทนี้
เนื้อหาตอนนี้มาดูเกี่ยวกับรูปประโยคคำถามในภาษาพม่า โดยประโยคคำถามในภาษาพม่า จะมีด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะใช้สำหรับ ถามเกี่ยวกับ สถานที่ เหตุผล เวลา จำนวน ถามยืนยัน ถามทางเลือก ล้วนอยู่ในรูปแบบประโยคคำถาม ที่เราจะทำความรู้จักในบทความตอนนี้ ประโยคคำถาม လား ลา แปลว่า...
ในภาษาพม่า อาจจะจำแนกรูปประโยคคร่าวๆ ออกมาได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ - ประโยคบอกเล่า - ประโยคคำถาม - ประโยคปฏิเสธ - ประโยคขอร้อง ถ้าเป็นประโยคบอกเล่า ก็จะสามารถแยกย่อยออกมาตามกาล โดยใช้กริยาวิภัตติที่เราได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้ว...
ก่อนหน้านี้เราได้รู้จักกริยาวิภัตติสำหรับบ่งชี้กาลอของกริยาว่าเป็นปัจจุบันกาลหรือปกติวิสัย อนาคตกาล และอดีตกาลไปแล้ว เราได้รู้จักกริยาช่วย ที่ใช้สำหรับขยายความให้กับกริยาหลัก ซึ่ง กริยานำ ก็เหมือนกริยาช่วย เพียงแต่ว่า เราวางไว้ด้านหน้าของคำกริยาหลัก เป็นการนำมาใช้กรณีว่าเกิดการกระทำหรืออาการ 2
ต่อจากตอนที่ 1 เราทราบแล้วว่า กริยาช่วย จะทำหน้าที่แสดงภาวะหรือเวลา เพื่อเสริมความให้กับกริยาหลัก โดยจะวางไว้หลัก กริยาหลัก และจะอยู่ด้านหน้าของ กริยาวิภัตติ การแสดงสภาวะ หรือเวลา เช่น อยาก ต้อง ควร ลอง...
นอกจากกริยาวิภัตติที่กล่าวถึงในตอนที่แล้ว ในภาษาพม่า ยังมีส่วนขยายที่ทำหน้าที่เสริมกริยา เรียกว่า กริยาช่วย โดยกริยาช่วย จะทำหน้าที่แสดงภาวะหรือเวลา เพื่อเสริมความให้กับกริยาหลัก โดยจะวางไว้หลัก กริยาหลัก และจะอยู่ด้านหน้าของ กริยาวิภัตติ การแสดงสภาวะ หรือเวลา เช่น อยาก ต้อง...
ในตอนที่แล้ว เราได้พูดถึงกริยาวิภัตติ หรือตัวบ่งบี้คำกริยาในประโยค รวมทั้งแสดงกาลของประโยคได้ได้ เนื้อหานี้เราจะมาดูอีกส่วนของการใช้วิภัตติ ซึ่งจะเป็นการใช้กับนาม เราจึงเรียก วิภัตตินี้ว่า นามวิภัตติ โดยจะใช้สำหรับบ่งชี้นาม ที่เป็นประธาน หรือ กรรม ของประโยค รูปแบบการใช้งานก็คล้ายกับ กริยาวิภัตต
คำว่าวิภัตติ ในทางไวยากรณ์ก็จะหมายถึงการผันคำ โดยเป็นการแบ่ง จำแนก หรือจัดกลุ่มของคำโดยการเติมคำต่อท้ายลงไป อาจจะเพื่อบ่งบอกถึงกาล เช่น ปกติกาล หรือ ปัจจุบันกาล อนาคตกาล อดีตกาล หรือบ่งบอกถึงเพศ พจน์ อื่นๆ มีใช้ในภาษาบาลี สันสกฤต...
อักษรซ้อน ในภาษาพม่า จะมีลักษณะเป็นการวางอักษรซ้อนกันคล้ายรูปแบบอักษรในภาษาบาลี ซ้อนกันอยู่ในวรรคเดียวกัน โดยตัวอักษรตัวบนจะเป็นตัวสะกดของพยางค์แรก อักษรตัวล่างจะเป็นอักษรต้นของพยางค์ถัดไป บางครั้งเรียกอักษรซ้อนว่า ตัวสะกดตัวตาม ตัวอย่าง เช่น က္က က္ခ ခ္ဆ တ္ထ န္ထ မ္ပ င်္က...
ตอนที่แล้วเราได้รู้จักการนับตัวเลขในหลักต่างๆ ในภาษาพม่ามาแล้ว ในเนื้อหาตอนต่อไปนี้ เราจะมาดูการใช้ตัวเลขกับหน่วยนับ ซึ่งจะหมายถึง หน่วยการวัด การช่าง การตวง เช่น เอเคอร์ กระติก และหน่วยที่แทนลักษณะนามในภาษาพม่า เช่น อัน ผืน คัน ชนิด...