24/09/2023

คำคมไทขืน

รวมคำคม บทกลอน คติเตือนใจ บทพระธรรมคำสอน เป็นภาษาไทขืน เพื่อฝึกอ่านภาษาไทขืน และนำหลักคิด หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ อาจมีคำ หรือรูปแบบคำภาษาไท(ไตย)ลื้อ คำไท(ไตย)สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง ประกอบด้วย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน

ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᩅᨡᩮᩢᩢᩣᨠ᩠ᨴᩣᩴᨠᩣ᩠ᩁᨷᩣ᩠ᨷᨲᩯ᩵ᨷᩢᩁᩪᩢᨷᩣ᩠ᨷᨧᩢᨾᩣᨲ᩠ᩋᨷ ᨴᩯ᩠ᨶ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᨯᩱᩢᨯᩮ᩠ᨯᩨᩁ᩠ᩋᩢᩁᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨳᩪᨠ ᨼᩱᩁ᩠ᨾᩫᩉᩱ᩠ᨾᩢ   ก๋นไบ้ง่าวเขากะทำการบาปแต่เบ่าฮู้บาปจักมาตอบแตน ก๋นไบ้ได้เดือดฮ้อนก็เพื่อกรรมของตน เหมือนดั่งถูกไฟฮ้มไหม้ [audio mp3="http://khamphoo.com/wp-content/uploads/2022/1
ᨴᩰ᩠ᩈᨤ᩠ᨶᩫᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨶᩦᩢᩉ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨴᩰ᩠ᩈᨤ᩠ᨶᩫᨯ᩠ᨿᩴᨶᩦᩢᩉ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨿᩣ᩠ᨠ ᨤ᩠ᨶᩫᩁᩮᩢᩣᨾ᩠ᨠᩢᨸ᩠ᨯᩧᨹᩮ᩠ᨿᩨᨴᩰ᩠ᩈᨹᩪᩢᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠᩣᩴᨠᩯ᩠ᨷᨹ᩵ᩣ᩠ᩅ ᨲᩯ᩵ᨾ᩠ᨠᩢᩈᩮ᩠ᨦᩨᨴᩰ᩠ᩈᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨤ᩠ᨶᩫᨲᩳ᩵ᩃ᩠ᩋᨦᩃ᩠ᨠᩢᩈᩮ᩠ᨦᩨᨽᩢᩣ᩠ᨿ   โต้สก๋นอื่นนี้หันได้ง่าย โต้สก๋นเดียวนี้หันได้ยาก ก๋นเฮามักปึดเผยโต้สผู้อื่นเหมือนกำแก่บผ่าว แต่มักเสื่องโต้สโต๋เดียวเหมือนก
ᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᨦ᩠ᨶᩨᨤᩣᩴᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᨿᩢᩣᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᨯᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨲᩯ᩵ᨿᩢᩣᨤ᩠ᨶᩫᩈᩯ᩠ᩅᨦᩉᩣᨶᩥᨻ᩠ᨻᩣ᩠ᨶᨷᩢᨯᩱᩢ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᨾᩦᨧᩱᨲᨱ᩠ᩉᩣᨯ᩠ᩅ᩠ᨿᩢᨣᩤ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨡ᩠ᩋᨦᨦ᩠ᨶᩨᨤᩣᩴ ᩋᩯ᩠ᩅ᩵ᩉᩣᩌᩮᨯᩁᩢᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᨹᩪᩢᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᩓᩢᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴ   ข้าวของเงินคำย่อมอย่าก๋นไบ้ได้ง่าย แต่อย่าก๋นแสวงหานิพพานเบ่าได่ ก๋นไบ้มีใจตันหาด้วยก่าข้าวของเงินคำ แอ่วหาเฮดฮ้ายฮือผู้อื่นและโต๋เดียว [a
ᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨣᩢᨾᩦᩈᩰ᩠ᨠᩈᩮᩢᩢᩣ ᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨣᩢᨾᩦᨽᩱ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨷᩢᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩈᩰ᩠ᨠᩈᩮᩢᩢᩣᩓᩢᨽᩱ᩠ᨿᨣᩢᨷᩢᨾᩦᩓ   ตี่ไหนมีความฮัก ตี่นั้นก็มีโศกเส้า ตี่ไหนมีความฮักตี่นั้นก็มีภัย เมื่อเบ่ามีความฮักแล่ว เรื่องโศกเส้าและภัยก็เบ่ามีแล [audio mp3="http://khamphoo.com/wp-cont
ᨹᩪᩢᨻᩯᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᨠᩳ᩵ᩅᩮ᩠ᩁᨠᨾ᩠ᨾ᩼ ᨹᩪᩢᨣ᩠ᨶᩤᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᩋ᩵ᨾᩀᩪ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ ᨹᩪᩢᨸ᩵ᩭᩅᩤ᩠ᨦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨻᩯᩢᩓᩢᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᨶᩤᩢᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩩᨡ   ผู่แป่เปิ่นย่อมก่อเวรกรรม ผู้ก้านเปิ่นย่อมอยู่เป็นทุกข์ ผู้ป่อยวางความแป่และความก้านเสแล่ว จิ่งจักได้อยู่เป็นสุข [audio mp3="http://khamphoo.com/wp-content/uploads/2
ᨻᩦ᩵ᨲᩥᩐᩢᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᩱᨸᨺᩣ᩠ᨠᩅᩱᩢᨶᩱᨶᩣᩴ᩶ᨣᩢᨠ᩠ᩅᩫᨠ᩠ᨯᩢᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᩅ ᨻᩦ᩵ᨲᩥᩐᩢᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᩱᨸᨺᩣ᩠ᨠᩅᩱᩢᨠᩣ᩠ᨦᩉᩣ᩠ᩅᨣᩢᨠ᩠ᩅᩫᩃ᩠ᨾᩫᨳᩳ᩶ ᨻᩦ᩵ᨲᩥᩐᩢᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᩱᨸᨺᩣ᩠ᨠᩅᩱᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩳᩢᨣᩢᨠ᩠ᩅᩫᨧᩮᩢᩢᩣᩅ᩠ᩋᩢᨦᩐᩢᩣᩱᨸ ᨻᩦ᩵ᨧ᩠ᨦᩧᩐᩢᩣᨶ᩠ᩋᩢᨦᨾᩣᩅᩤ᩠ᨦᩅᩱᩢᨴᩦ᩵ᩋ᩠ᨠᩫᨴᩦ᩵ᨧᩱᨷᩢᨽᩣ᩠ᨠᨷᩢᩉ᩠ᨶᩦᨴᩨ᩠ᨦᨩ᩠ᩅᩫ   ปี่ติเอาน้อง ไปฝากไว่ในน้ำ ก็กั๋วกั้ดหนาว ปี่ติเอาน้อง ไปฝากไว่กางหาว ก็กั๋วล่มถ่อ ปี่ต
ᨲᩯ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨲᩯ᩵ᨯᩱᨾᩣᨶᩱ ᩃᩰ᩠ᨠᨶᩦᩢ ᩅᩮ᩠ᩁᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩈ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩣ᩠ᨿᨯ᩠ᩅ᩠ᨿᩢᨠᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩅᩮ᩠ᩁ ᨾᩦᨲᩯ᩵ᩈ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩣ᩠ᨿᨯ᩠ᩅ᩠ᨿᩢᨠᩣ᩠ᩁᨷᩢᨧ᩠ᩋ᩵ᨦ ᩅᩮ᩠ᩁ ᩋ᩠ᨶ᩶ᨶᩦᩢᩉᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨠᩮᩢ᩵ᩣᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩈᩨ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣ   แต่ไหนแต่ใดมาในโลกนี๋ เวรเบ่าจ่างส่างฮายด้วยการจ่องเวร มีแต่การส่างฮายด้วยการเบ่าจ่องเวร อั๋นนี๋หากเป็นธรรมเก่าก่อนสืบกันมา [audio mp3="http://k
ᨠ᩠ᩁᩥ᩵ᩋᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᩋᨾᨯ᩠ᩋᨠ ᨾᩱᩢᨣᩢᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨻ᩠ᨯᩢᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᩈᩪ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᩃ᩠ᨾᩫ ᨾᩦᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᨶᩥ᩵ᩋᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᩋᨾᩈ᩠ᩃᩥᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨻ᩠ᨯᩢᨻᩱ ᨯᩱᩢᨩᩪ᩵ᩉᩯ᩠ᨦ᩵   กิ๋นอายหอมดอกไม่ก็เบ่าจางปั้ดขื้นสู่โห๋ล่ม มีแต่กิ๋นอายหอมศีลธรรมปั้ดไป๋ได่จู่แฮง https://khamphoo.com/quot
ᨤ᩠ᨶᩫᩃᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨲᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨿ᩠ᨦᩢᩀᩪ᩵ ᨤ᩠ᨶᩫᩃᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨿ᩠ᨦᩢᩀᩪ᩵ᨣ᩶ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨲᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢ ᨤ᩠ᨶᩫᩃᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨲᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᨧᩣᩴᩀᩪ᩵ ᨤ᩠ᨶᩫᩃᩣ᩠ᨦᨽ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨿ᩠ᨦᩢᩀᩪ᩵ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨻᩳᩃ᩠ᨾᩨᩓ᩠ᩅᩢ   ก๋นลางภ่อง ต๋ายแล่วก็เหมือนยังอยู่ ก๋นลางภ่อง ยังอยู่ก็เหมือนตายแล่ว ก๋นลางภ่อง ตายแล่วเปิ่นยังจำอยู่ ก๋นลางภ่อง ยังอยู่เปื่นปอลืมแล่ว...