25/09/2023

คำคมไทขืน

รวมคำคม บทกลอน คติเตือนใจ บทพระธรรมคำสอน เป็นภาษาไทขืน เพื่อฝึกอ่านภาษาไทขืน และนำหลักคิด หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ อาจมีคำ หรือรูปแบบคำภาษาไท(ไตย)ลื้อ คำไท(ไตย)สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง ประกอบด้วย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน

ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩢᨳᩪᨠᨶᩥᨶᩣ᩠ᨴᨷᩢᨾᩦᨶᩱ ᩃᩰ᩠ᨠ ก๋นเบ่าถูกนินตาเบ่ามีในโลก ᩁᩮᩢᩣᩉ᩠ᨷᩢᩈ᩠ᨷᩫᨲ᩠ᨿᨯᩀᩪ᩵ᨷᩢᨸᩣ᩠ᨠ ᨣᩢᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᨶᩥᨶᩣ᩠ᨴᩅᩤ᩵ᩉᩨᩢ ᩁᩮᩢᩣᨸᩣ᩠ᨠᨶᩭᩢ᪑ ᨣᩢᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᨶᩥᨶᩣ᩠ᨴᩅᩤ᩵ᩉᩨᩢ ᩁᩮᩢᩣᨸᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨾᩦᨤ᩠ᨶᩫᨶᩥᨶᩣ᩠ᨴᩅᩤ᩵ᩉᩨᩢ ᨳᩢᩣᩁᩮᩢᩣᩀᩪ᩵ᨠ᩠ᨷᩢᩈ᩠ᨷᩫᨡᩮᩢᩣᨶᩦᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩩᨠ᩠ᨡ᩼ᨴᩯᩢ   เฮาฮับส้บเตียดอยู่เบ่าปาก ก็มีก๋นนินตาว่าหื้อ เฮาปากน่อยหนึ่ง ก็มีก๋นนินตาว่าห
ᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮᩢᩣᩉᩣᨷᩩᨬᨶᩦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨤ᩠ᨶᩫᩈᩯ᩠ᩅᨦᩉᩣᨷᨬᩚᩣᨶᩦᩢᨶᩭᩢ   ก๋นเม้าหาบุญนี้หลาย ก๋นแสวงหาปัญญานี้น่อย https://khamphoo.com/quote/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%
ᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᨹᩪᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣ   ลูกอ่อนวันหนี่ ผู้ใหญ่วันหน่า https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b
ᩀᩪ᩵ᨲᩱᩢᨼᩢᩣᩀ᩵ᩣᨠ᩠ᩅᩫᩃ᩠ᨾᩫᨠ᩠ᨷᩢᨺ᩠ᨶᩫ ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᩀ᩵ᩣᨠ᩠ᩅᩫᨣᩣᩴᨶᩥᨶᩣ᩠ᨴ   อยู่ใต้ฟ้าอย่าโก๋ล่มกั่บฝน เกิดเป็นก๋นอย่าโก๋กำนินตา https://khamphoo.com/quote/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e
ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᩀ᩵ᩣᩉᩨ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᨹᩯ᩠ᨶ᩵ᨯ᩠ᨶᩥ ᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᩀ᩵ᩣᩉᩨ᩶ᩈᩮᨩᩣ᩠ᨲᨩᩮ᩠ᩋᩨᩢ   เกิดมาอย่าหื้อหนักแผ่นดิน เป็นก๋นอย่าหื้อเสจาดเจื้อ https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8
ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨲ᩠ᨠᩫᨶᩣᩴ᩶ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᩉᩥ᩠ᨶ ᩋᩣᨧ᩠ᨱᩦᨯᩦᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᩉ᩵ᩣᩴᩁ᩠ᩅ᩠ᨿᨷᩢᩃᩪᩢ   แก่วต่กน้ำเบ่าจ่างเกิดเป็นหิน อาจิณดีเปิ่นห่ำฮอยเบ่าลู้ https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%
ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨹᩪᩢᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨠ᩵ᩣᩴᩃ᩠ᨦᩢᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴ ᨹᩪᩢᨾᩦᨷᨬᩚᩣᨾ᩠ᨠᩢᨲ᩠ᨶᩨ᩵ᨲ᩠ᩅᩫ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨾᩢᩣᨲ᩠ᩅᩫᨠᩢᩣ ᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᨻ᩠ᨶᩫᨧᩣ᩠ᨠᨾᩢᩣᨳᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ   เมื่อผู้อื่นเปิ่นก่ำลังประมาท ผู้มีปัญญามักตื่นโต๋ เหมือนดั่งม้าโต๋ก้า แล่นป้นจากม้าเฒ่าตั้งหลาย [/aud
ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨾᩦᩋᩣᨿᩩᩁᩢᩭᨸᩦ ᨲᩯ᩵ᨡᩦᩢᨤ᩶ᩣ᩠ᨶᨷᩢᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨻ᩠ᨿᩁ ᨣᩢᨷᩢᨴᩮᩤ᩵ᩢᨾᩦᩋᩣᨿᩩᩅ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨦᩨ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩦᩅᩥᩁᩥᨿᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨻ᩠ᨿᩁ   แม้นว่ามีอายุฮ้อยปี แต่ขี้ค้านเบ่ามีความเปียน ก็เบ่าเท่ามีอายุวันหนึ่ง ตี่มีวิริยะความเปียน https://khamphoo.com
ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᩅᨷᩢᨾᩦᨷᨬᩚᩣ ᨾ᩠ᨠᩢᨠ᩠ᨴᩣᩴᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴᩉᩨᩢᨸᩮ᩠ᨶ ᩈ ᨲᩕᩪᨲᩳ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴ ᨾ᩠ᨠᩢᨠ᩠ᨴᩣᩴᨠᩣ᩠ᩁᨷᩣ᩠ᨷᩁᩢᩣ᩠ᨿ ᩈᩩᨯᨵᩢᩣ᩠ᨿᨶᩣᩴᩐᩢᩣᨹ᩠ᩃᩫᨠᨾ᩠ᨾ᩼ᩁᩢᩣ᩠ᨿᨾᩣᩉᩨᩢ   ก๋นไบ้ง่าวเบ่ามีปัญญา มักกะตำโต๋เดียวหื้อเป็นสะตรูต่อโต๋เดียว มักกะตำการบาปฮ้าย สุดท้ายนำเอาผลกรรมฮ้ายมาหื้อ [audio mp3="http://khamphoo.com/wp-content/uploads/2022/12/
ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨾᩦᨹ᩠ᨾᩫᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᩋᨠᨷᩢᨯᩣ᩠ᨿ ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨷᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨳᩮᩁᨹᩪᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨳᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᩋᨠᩓᩢᨷᩢᩁᩪᩢᨧᩯ᩠ᨦᩢᨶᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨣᩢᨳᩨᩅᩤ᩵ᨳᩮᩢᩢᩣᨯ᩠ᩋᨠ ᨳᩮᩢᩢᩣᨯᩣ᩠ᨿ   เป๋นผู้มีผมโห๋หอกเบ่าดาย เปิ่นเบ่าฮ้องว่าเป๋นเถระผู้ใหย่ เฒ่าโห๋หอกและเบ่าฮู้แจ้งในธรรม ก็ถือว่าเฒ่าดอกเฒ่าดาย [audio mp3="http://khamphoo.com/wp-content/uploads/2022/12