15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาพม่า > การใช้ตัวเลขกับหน่วยนับในภาษาพม่า