24/02/2024

เพลงไทขืน ไทลื้อ

เพลงพัฒนาความรัก ᨷᩕᩣᨳ᩠ᨶ᩻ᩣᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢ ᩉ᩠ᨶᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ᩿ᨿᩮ᩠ᨾᩨᨠ᩠ᨶᩢ ᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴᩉ᩠ᨾᨦ᩠ᩋᩈᩮᩢᩢᩣ ᨿᩣ᩠ᨾᨶᩦᩢᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿ᩿ ᨸᩱ᩿ᨪᩮᩢᩣᩀᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ᩠ᨶ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨳᩢᩣᨾᩨᩢᨳᩢᩣᩅ᩠ᨶᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᩋᨦᨳᩢᩣᨻ᩠ᨷᩫᩉ᩠ᨶᩢ ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨧᩱᨲ᩠ᨯᩥᨧᩱ᩿ᩉᩭᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩁ᩠ᩋᨯᩅ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᩋᨠᩅᩣᩔ ᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᩋᩢᨦᨣ᩠ᨯᩧᩉᩣ ᨾᩮ᩠ᩋᩨᩁᩮᩢᩣᨧᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᨶᩢᨠᩱ ᨩᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩨᩀᩪ᩵ᨧ᩠ᩋᨾ᩿ᨹᩱ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᩃ᩠ᨾᩨ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨯᩱᩢᨷ᩠
เพลงความฮักอิบใจ(น้ำเหล้ายาใจ) ᨤ᩠ᨶᩫᨠ᩠ᨶᩥᩉᩮᩢᩢᩖᩣᨾᩮᩢᩣ ᨾ᩠ᨶᩢᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨷᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ ᨠ᩠ᨶᩥᨾᩮᩢᩣᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱ ᨪ᩠ᨶᩢᨽ᩠᩵ᩋᨦ᩿ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨦ᩠ᨶᩨ ᨠ᩠ᨶᩥᩮᨾᩢᩣᩮᨻᩨ᩠᩵ᩋᩉ᩠ᩅᩫᨧᩱ ᨪ᩠ᨶᩢᨽ᩠᩵ᩋᨦ᩿ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩁ᩠ᨠᩢ ᩐᩢᩣᩉᩮᩢᩢᩖᩣᨾᩣᩀᩣᨧᩱ ᨠᩣ᩠ᩁᨯᩦᩓᩢᩁᩢᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨽᩣ᩠ᨠᨶᩣᩴ᩶ᩉᩮᩢᩢᩖᩣ ᩉ᩠ᨾᨦ᩠ᩋᨧᩱᨠ᩠ᨶᩥᩉᩮᩢᩢᩖᩣ ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ᩿ᨿᩮ᩠ᨾᩨᨣᩢᨠ᩠ᨶᩥᩉᩮᩢᩢᩖᩣ ᩋᩢᩣ᩠ᨿᨷ᩠ᩅᩤ᩵ᩃᩮᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨶᩨᩉᩮ᩠ᨦᩢ