24/04/2024
น้องคำพู เชียงตุง > เรียนภาษาจากเพลง

เรียนภาษาจากเพลง

ศึกษาภาษาไทขืน ไทลื้อ ไทใหญ่จากเนื้อร้องของเพลง ฝึกฟังเพื่อจดจำ การออกเสียง และเพลิดเพลินไปกับความไพเราะของเสียงเพลง

เพลงปอยซอนน้ำ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ *သိၼ်ႈယမ်းယမ်းဢွၼ်ႇတူဝ်ၶိင်းလဝ်း ၸၢႆးပေႃးမဝ်းဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈ လွမ်ႁၵ်ႉယဝ်ႉႁိုဝ် ၶႆႈၸႂ်ထိုင်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ သိူဝ်ႈယမ်းယမ်း ၸႂ်တဵၼ်ႈၸွမ်းမႂ်း ဢလဝ်း ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈတေႃႇယဝ်ႉႁိုဝ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၼမ်ႉလေႃႇ တိၼ်မိုဝ်းၸၢႆးပေႃးသၼ်ႇ **သိူဝ်ႈယမ်းယမ်း မၢဝ်ႇႁၢင်ႊလဝ်းလဝ်း ၼွင်ႉႁဝ်းပေႃးဢမ်ႇၼွၼ်းလႆႈ တိ
เพลงซาเซินปีใหม่ ᩈ᩵ᩣᩈᩮ᩠ᨶᩨᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ * ᨾᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯ ᩁᩮᩢᩣᨾᩣᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩ᩠ᨾᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯ ᩁᩮᩢᩣᨾᩣᨼ᩠ᩋᩢᩁᨩ᩠ᩋᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯ ᩁᩮᩢᩣᨾᩣᩉᩮᩖᩢᩁᨾ᩠ᩅ᩵ᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᩈ᩵ᩣᩈᩮ᩠ᨶᩨ ᨾᩣᨲᩮ᩠ᨶᩢᨼ᩠ᩋᩢᩁᨩ᩠ᩋᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯ ᩁᩮᩢᩣᨾᩣᩉ᩠ᨿᩢᨦ᩠ᩋᨤᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩣᩴ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯ ᩁᩮᩢᩣᨾᩣᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩭᩃᩣ᩠ᨾ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨾᩣᩁ᩠ᩋᨯ...
เพลงรำวงไตยเฮา ᩃᩣᩴᩅ᩠ᨦᩫᨴᩱ᩠ᨿᩁᩮᩢᩣ ᨠᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩨᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨯᩮ᩠ᨶᩨᨧᩯ᩠ᨦᩢ ᩈᩯ᩠ᨦᨼᩱᩁᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩈ᩠ᩋ᩵ᨦᨾᩣᨠᩣ᩠ᨦᨻᩭ ᨷ᩠ᩅᩤ᩵ᩈᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᩅᩫᨠ᩠ᨶᩢᨼ᩠ᩋᩢᩁᩃᩭᩃᩭ ᨷ᩠ᩅᩤ᩵ᩈᩣ᩠ᩅᨩ᩠ᩅᩫᨠ᩠ᨶᩢᨼ᩠ᩋᩢᩁᩃᩭᩃᩭ ᨾᩦᨴ᩠ᨦᩢᩈᩣ᩠ᩅᨶᩭᩢᩈᩣ᩠ᩅᩉᩖᩅ᩠ᨦᩓᩢᨾᩯ᩵ᩁᩢᩣ᩠ᨦ ᨾᩯ᩵ᩁᩮ᩠ᨶᩨᨻᩳ᩵ᩁᩮ᩠ᨶᩨᩃᩮᩢᩣᨦᩣ᩠ᨾ ᨩ᩠ᩅᩫᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᩃᩣᩴᨼ᩠ᩋᩢᩁᩀᩪ᩵ᨶᩱᨻᩭ ᨩ᩠ᩅᩫᨠ᩠ᨶᩢᨾᩣᩃᩣᩴᨼ᩠ᩋᩢᩁᩀᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᨦᨻᩭ ᩈ᩠ᨿᨦᨽ᩠ᨿᨦᨠᩳᩢᩈ᩠ᨿᨦᨲ᩠ᨦᩥ᩵ ᩈ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᩋᨦᩃᩣᩴᩅ᩠ᨦᩫᩀ᩠ᩋᨠᩐᩢᩣᨧᩱᨾᩮ
เพลงพัฒนาความรัก ᨷᩕᩣᨳ᩠ᨶ᩻ᩣᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢ ᩉ᩠ᨶᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ᩿ᨿᩮ᩠ᨾᩨᨠ᩠ᨶᩢ ᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴᩉ᩠ᨾᨦ᩠ᩋᩈᩮᩢᩢᩣ ᨿᩣ᩠ᨾᨶᩦᩢᨲ᩠ᩅᩫᨩᩣ᩠ᨿ᩿ ᨸᩱ᩿ᨪᩮᩢᩣᩀᩪ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ᩠ᨶ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨳᩢᩣᨾᩨᩢᨳᩢᩣᩅ᩠ᨶᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨣ᩠ᩋᨦᨳᩢᩣᨻ᩠ᨷᩫᩉ᩠ᨶᩢ ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᩋᩢᨦ ᨧᩱᨲ᩠ᨯᩥᨧᩱ᩿ᩉᩭᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩁ᩠ᩋᨯᩅ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᩋᨠᩅᩣᩔ ᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᩋᩢᨦᨣ᩠ᨯᩧᩉᩣ ᨾᩮ᩠ᩋᩨᩁᩮᩢᩣᨧᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᨶᩢᨠᩱ ᨩᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩨᩀᩪ᩵ᨧ᩠ᩋᨾ᩿ᨹᩱ ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᩃ᩠ᨾᩨ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᨯᩱᩢᨷ᩠
เพลงความฮักอิบใจ(น้ำเหล้ายาใจ) ᨤ᩠ᨶᩫᨠ᩠ᨶᩥᩉᩮᩢᩢᩖᩣᨾᩮᩢᩣ ᨾ᩠ᨶᩢᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨷᩢᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨩᩣ᩠ᨿ ᨠ᩠ᨶᩥᨾᩮᩢᩣᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩱ ᨪ᩠ᨶᩢᨽ᩠᩵ᩋᨦ᩿ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨦ᩠ᨶᩨ ᨠ᩠ᨶᩥᩮᨾᩢᩣᩮᨻᩨ᩠᩵ᩋᩉ᩠ᩅᩫᨧᩱ ᨪ᩠ᨶᩢᨽ᩠᩵ᩋᨦ᩿ᨻᩮᩨ᩠᩵ᩋᩁ᩠ᨠᩢ ᩐᩢᩣᩉᩮᩢᩢᩖᩣᨾᩣᩀᩣᨧᩱ ᨠᩣ᩠ᩁᨯᩦᩓᩢᩁᩢᩣ᩠ᨿ ᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨽᩣ᩠ᨠᨶᩣᩴ᩶ᩉᩮᩢᩢᩖᩣ ᩉ᩠ᨾᨦ᩠ᩋᨧᩱᨠ᩠ᨶᩥᩉᩮᩢᩢᩖᩣ ᨾ᩠ᩅ᩵ᩁ᩿ᨿᩮ᩠ᨾᩨᨣᩢᨠ᩠ᨶᩥᩉᩮᩢᩢᩖᩣ ᩋᩢᩣ᩠ᨿᨷ᩠ᩅᩤ᩵ᩃᩮᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩢᨤ᩠ᨶᩨᩉᩮ᩠ᨦᩢ
เพลง รำวงม่วนม่วน လမ်းဝူင်းမူၼ်ႈမူၼ်ႈ – ၸၢႆးသီၶၢဝ် จายสีขาว เพลง รำวงม่วนม่วน ฟังเพลงได้ที่ https://youtu.be/ijVyzEtwyFs ၵူႊกูၸၢႆးจายတီႈตี้လႆႈไล้မႃးมาလႆႈไล้လမ်းลำၵူႊกูၸၢႆးจายတီႈตี้လႆႈไล้မႃးมาလႆႈไล้လမ်းลำတတ်ႉตัดၻွၵ်ႇด่อกပီးปีလင်းลังယႃႇย่าမႃးมาၸၵ်ႉจักတႃလႄႇตาแล่လႄႇแล่သၼ်လႄႇสันแล่ၼၢင်းนางၼွင်ႉนองယႃ
เพลง น้องมอเเลน ၼွင်ႉ​​မေႃလႅၼ် - ၸၢႆးလိူၼ်သႂ် จายเหลินใส เพลง น้องมอเเลน พูดถึงหญิงสาวคนรักที่หลอกให้ตนนั้นหลงรัก มาสร้างรอยแผลใจทิ้งไว้ให้กับตนลืมแล้วซึ่งความรักในอดีตที่เคยมีให้กันที่ผ่านมา และมองว่าด้วยตนนั้นเป็นแค่คนจนทำนาตัวดำไม่สามารถเทียบได้กับคนรวยๆ สาวคนรักถึงไม่จริงใจและทิ้งไป ฟังเพลง
သၢဝ်လႃးႁူႇၼိူဝ်လွႆ - สาวลาหู่เหนือหลอย - ၸၢႆးပီး จายปี เพลงสาวลาหู่เหนือหลอย พูดถึงความรู้สึกดีๆ ของชายที่ได้ไปเที่ยวหาสาวชาวเขา ชาวลาหู่ที่อยู่บนดอยและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งบรรยากาศบนดอยก็เต็มไปด้วยความสดชื่น เย็นสบายทั้งต้นไม้ที่เขียวขจีและน้ำใสไหลเย็น ทำให้เขาอยากกลับมาอีกครั้งและ
ลืมน้องอ่ำไล (လိုမ်းၼွင်ႉဢမ်ႇလႆႈ) จายหน่อเคอ เพลง ลืมน้องอ่ำไล หรือ ลืมเธอไม่ได้ จะเป็นเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นเศร้าและเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ไม่อาจจะลืมคนรักได้ คิดถึงความรักความผูกพันธ์เก่าๆ รูปภาพความทรงจำเดิม ที่เคยมีให้กันละกัน ก็ยิ่งเจ็บปวดใจ ไม่อาจจะลืมเธอไป
สาวบ้านนอก-น้องบัวฟอง သၢဝ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ-ၼွင်ႉဝူဝ်းၽွင်း เพลงสาวบ้านนอก เป็นเพลงที่พูดถึงชีวิตของสาวชนบท ที่อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างในบางครั้งกับการที่จะมีโอกาสได้พบเจอกับชายคนรักที่ยอมรับและเข้าใจในตัวเอง ด้วยเพราะว่าความห่างไกลจากเมืองและความเจริญ ความลำบากในการใช้ชีวิต และวาดฝันไว้ว่า